Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych przez: AIRTEL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-700 przy ul. Kościelnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000550348; NIP: 6412533849; REGON: 360739835 

zasad przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkownika korzystającego z aplikacji Mybee (dalej: „Aplikacja”).

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji dostępnej przez przeglądarki internetowe, a także przez aplikacje mobilne udostępniane przez platformy Google Play i App Store. Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika korzystającego z usług oferowanych przez Aplikację. Ponadto niniejszy dokument stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z:

Art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).  

Dane osobowe

1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1 RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Aplikacji jest: AIRTEL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-700 przy ul. Kościelnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000550348; NIP: 6412533849; REGON: 360739835 (dalej: „Administrator”) Adres korespondencyjny: 41-800 Zabrze przy ul. Pawliczka 25  Tel. +48 32 888 67 00 Mail: info@mybee.com.pl

Podstawa i cel przetwarzania 

3. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych, w tym wystawienie  dokumentów księgowych; lub (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych przez Administratora.

Zakres przetwarzania

4. Do prawidłowego wykonania usługi Administrator gromadzi od Użytkownika następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko, 

– adres e-mail,

– adres IP.

Odbiorcy danych osobowych

 

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, takie jak pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, finansowe, zapewniające obsługę techniczną i informatyczną, w tym zapewniającą obsługę utrzymania Aplikacji i usługę przechowywania i zabezpieczania danych dla Administratora – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi organizacyjne takie jak banki, placówki pocztowe, spedytorzy czy kurierzy.

6.            Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy z Użytkownikiem i wyłącznie w przypadku, gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia wymagane przepisami RODO stopień ochrony danych osobowych.

7.            Administrator gromadzi logi Aplikacji. Istnieje możliwość powiązania logów z danymi osobowymi użytkowników. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Okres przetwarzania danych osobowych

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane oraz przez okres 30 dni od dnia zakończenia tej umowy. Niezależnie od powyższego Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także po w/w okresie na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych lub ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane osobowe Użytkownika utrwalone w dokumentacji księgowej i rachunkowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Uprawnienia Użytkownika

9.            Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora dla celów marketingu bezpośredniego lub w ramach innego usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Użytkownik.

10.         W przypadku uznania, że przepisy w zakresie RODO zostały przez Administratora naruszone, na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

11.         Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy przez Administratora (świadczenia usługi umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji), a także z uwagi na gwarancję ochrony uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową o świadczenie usługi. Odmowa lub brak podania przez Użytkownika danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy uniemożliwi zawarcie i wykonanie tej umowy, co jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

13.         Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

12.         Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail info@mybee.com.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Aplikacji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

Zabezpieczenia

14.         Administrator obowiązany jest zapewnić wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych Użytkownika przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

15.         Aplikacja zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w swojej firmie.

16.         Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności: a)        Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Aplikacji, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. b)        Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami. c)         W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024). d)        Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

17. Niektóre obszary i funkcje Aplikacji mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. 

Cookies

18.         Strona korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu). 19.         Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.  20. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony. 

Pliki cookies podmiotów trzecich

21.         W Aplikacji wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html 22.         Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych www.mybee.com.pl lub www.app.mybee.com.pl nie przechowują danych osobowych. 

Zmiany Polityki Prywatności

23.         Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności w Aplikacji i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 24.         Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aplikacji oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.