Regulamin Aplikacji Mybee

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. , Dz.U. z 2019 r. poz. 123), AIRTEL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-700 przy ul. Kościelnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000550348; NIP: 6412533849; REGON: 360739835, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł., ustala niniejszy regulamin (Regulamin).

 

Uwaga: Pełna funkcjonalność Aplikacji uzależniona jest od uprzedniego odpłatnego zakupu przez Użytkownika Urządzenia sprzedawanego przez Operatora (wagi pasiecznej Mybee). Ponadto w celu korzystania z Aplikacji i

Urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednej pasieki pszczelej, obejmującej co najmniej jeden ul.

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie Aplikacji Mybee określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Operator Aplikacji Mybee (Operator) – AIRTEL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-700 przy ul. Kościelnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000550348; NIP: 6412533849; REGON: 360739835, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł., będąca właścicielem i administratorem Aplikacji.

Aplikacja Mybee (Aplikacja) – serwis działający pod adresem  www.app.mybee.com.pl oraz w ramach aplikacji mobilnych udostępnianych przez Google Play i App Store, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora, zgodnie z niniejszym

Regulaminem, w szczególności umożliwienie dokonywania odczytów z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik Aplikacji Mybee (Użytkownik) – osoba fizyczna, która wykorzystując Login i Hasło, korzysta z Aplikacji.

Konto Mybee (Konto) – wydzielona przestrzeń Aplikacji, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta Mybee.

Login – adres e-mail Użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta Mybee.

Baza Kont – zbiór danych, w tym danych osobowych Użytkowników Kont Mybee, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora. Aktywacja – prawo do korzystania z Aplikacji Mybee przez okres i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Umowa  – umowa o świadczenie usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach Aplikacji Mybee.

Urządzenie Mybee (Urządzenie) – waga pasieczna wyposażona w kartę SIM sprzedawana przez Operatora w drodze odrębnej i odpłatnej umowy sprzedaży, kompatybilna z Aplikacją, stanowiąca po zakupie wyłączną własność Użytkownika, umiejscowiona przez Użytkownika przy pasiece pszczelej znajdującej się w posiadaniu Użytkownika.

 

§ 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji MyBee 

1. Dla poprawnego działania Aplikacji Mybee koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego z urządzeń: 

 1. a) w celu korzystania z Aplikacji dostępnej przez przeglądarki internetowe: aa) Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną aktualną wersją jednej z przeglądarek: – Google Chrome;
 • Mozilla Firefox;
 • Microsoft Edge;
 • dla komputera Mac OS przeglądarka Safari. bb) Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
 • Android 4.2 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome; – iOS 9.2 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.

Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.

 1. b) w celu korzystania z Aplikacji dostępnej przez aplikacje mobilne udostępniane przez platformy Google Play i App Store: aa) Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
 • Android 4.2 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome;
 • iOS 9.2 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari,

Dodatkowo wymagane jest pobranie i instalacja Aplikacji w wersji mobilnej z Google Play lub App Store.

 

Wymagane są także:

−         dostęp do Internetu; −        konto email.

 

 1. Operator stwierdza, że Aplikacja Mybee może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Operator nie może tego zagwarantować. Wobec tego, Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Operator nie gwarantuje poprawnego             działania        Aplikacji,        oraz    nie      ponosi            żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu.  

§3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług  w ramach Aplikacji Mybee

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach Aplikacji Mybee zostaje zawarta poprzez złożenie zgłoszenia elektronicznego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. Operator Aplikacji automatycznie generuje wówczas Konto Mybee dla Użytkownika.
 2. Operator bezpłatnie udostępnia Użytkownikowi pełną funkcjonalność Aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Aplikacja jest kompatybilna z Urządzeniem sprzedawanym przez Operatora – w drodze odrębnej umowy sprzedaży. Zakup Urządzenia możliwy jest przez złożenie zamówienia drogą telefoniczną lub mailową, korzystając z danych kontaktowych widocznych na stronie mybee.com.pl . Szczegółowe warunki sprzedaży Urządzenia określa oferta przedstawiona na stronie www.mybee.com.pl . Urządzenie powinno zostać umiejscowione przez Użytkownika – zgodnie z instrukcją dołączoną do Urządzenia – przy pasiece pszczelej znajdującej się w posiadaniu Użytkownika. Aplikacja działa bez Urządzenia i bez pasieki pszczelej, jednakże stosowanie Aplikacji bez Urządzenia umiejscowionego w pasiece pszczelej uniemożliwia spełnienie funkcji Aplikacji przewidzianych w ust. 5.
 4. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi korzystania z Aplikacji Mybee i dostępu do Konta Mybee.
 5. W ramach Konta Mybee Użytkownik może odczytywać statystyki:
  • ciężaru – waga ula
  • wilgotności powietrza
  • zewnętrzna
  • wewnętrzna – na procesorze urządzenia

Urządzenie dokonuje pomiarów powyższych statystyk co godzinę i raz dziennie, o północy wysyła je poprzez internet, umożliwiając ich odczyt na Koncie Mybee. Dodatkowo w Koncie Mybee pojawiają się następujące powiadomienia/ alarmy:

 • dzienny przyrost ciężaru powyżej 5 kg
 • niski stan baterii
 • wysoki poziom wilgotności
 • temperatura powietrza <10 oraz >30 stopni
 • Podejrzenia kradzieży lub przewrócenia się ula
 1. Podane przez Użytkownika dane podczas Aktywacji i utworzenia Konta Mybee, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Użytkownik zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia lub informacje wysłane do Użytkownika przez Operatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 2. Umowa na świadczenie usług w ramach Aplikacji Mybee zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 10. Użytkownik chcąc zrezygnować z korzystania z Aplikacji i rozwiązania Umowy może w każdym czasie złożyć do Operatora za pomocą wiadomości email (na adres info@mybee.com.pl) wniosek o usunięcia swojego Konta Mybee. Usunięcie przez Użytkownika samej aplikacji mobilnej nie powoduje usunięcia Konta Mybee i zakończenia Umowy.
 3. Operator może usunąć Konto Mybee Użytkownika w przypadku odnotowania przez Operatora braku aktywności Użytkownika przez okres roku, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Operator zastrzega, że Aplikacja ma na celu wyłącznie wspomaganie dokonywania odczytów z Urządzenia i ustalenia orientacyjnej lokalizacji pasieki pszczelej Użytkownika, nie jest zaś programem służącym do zarządzania pasieką pszczelą, a więc pomiary otrzymane za pomocą Aplikacji i dokładna lokalizacja pasieki pszczelej wymagają odrębnej weryfikacji Użytkownika.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aplikacji oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Użytkownika dotycząca usług świadczonych w ramach Aplikacji Mybee winna zostać przesłana Operatorowi w formie pisemnej, na adres siedziby Operatora lub w drodze mailowej na adres email: info@mybee.com.pl i określać:
 2. dane Użytkownika, umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Użytkownika;
 3. uwagi Użytkownika;
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;
 5. ewentualnie sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości.
 6. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub na adres email Użytkownika, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, bądź podmioty działające na rzecz Operatora, jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia przez Operatora tych okoliczności.
 7. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

 

§5 Odpowiedzialność Operatora

 1. Odpowiedzialność Operatora Aplikacji Mybee wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Aplikacji jest ograniczona do kwoty 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Użytkownika do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Użytkownika Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Aplikacji przez Użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konserwacji i aktualizacji Aplikacji, w czasie którego Aplikacja może być niedostępna dla Użytkowników. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Aplikacji dla Użytkowników.
 7. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad odpowiedzialności mogącej wynikać z tytułu umowy sprzedaży Urządzenia przez Użytkownika, w tym poprawności działania Urządzenia.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji spowodowane brakiem uprzedniego zakupu przez Użytkownika Urządzenia, nieposiadaniem przez

Użytkownika pasieki pszczelej, niezamontowaniu lub niewłaściwym zamontowaniu Urządzenia przy pasiece pszczelej Użytkownika, usunięciu przez Użytkownika, osoby trzecie lub za pomocą siły wyższej Urządzenia z pasieki pszczelej lub innej jakiejkolwiek ingerencji w Urządzenie lub w pasiekę pszczelą, mającą wpływ na prawidłowy odczyt z Urządzenia lub jego lokalizację.

 

§6 Bezpieczeństwo danych powierzonych Operatorowi Aplikacji Mybee w zwiazku ze świadczeniem usług w ramach Aplikacji Mybee 

1. Użytkownik jest dysponentem danych wprowadzonych przez Użytkownika do Konta Mybee oraz danych odczytanych przez Urządzenie i przesłanych do Aplikacji. 

 1. Wszystkie dane wprowadzone do Konta Mybee będą przechowywane przez Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Użytkownika, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa, Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora). Operator zobowiązuje się zabezpieczyć serwer za pomocą „ścian ogniowych” (firewall), w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Operatora na własnych serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez Operatora zgodnie z najlepszymi praktykami i posiadaną wiedzą techniczną Operatora. Tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. Operator zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 14 dni.
 5. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 6. Dane wprowadzane przez Użytkownika są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania, po upływie 1 miesiąca od rozwiązania Umowy (tj. usunięcia Konta Mybee lub likwidacji Aplikacji przez Operatora). Na żądanie Użytkownika dane mogą być skasowane przed upływem miesięcznego terminu.
 7. Użytkownik odpowiada za treść danych wprowadzonych do Aplikacji. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Aplikacji materiałów niedozwolonych prawem oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Aplikacji, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Operatora prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów ścigania.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:

– Załącznik nr 1 – Polityka prywatności Aplikacji Mybee.

 1. Operator może wprowadzać zmiany Regulaminu. Zmiany będą komunikowane Użytkownikom przy pomocy strony internetowej www.mybee.com.pl lub www.app.mybee.com.pl. Regulamin w zmienionej treści będzie obowiązywał Użytkownika dopóki Użytkownik nie zażąda usunięcia swojego Konta Mybee.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019.12.18